Menu

Kathleen Lynch

Lynch, Kathleen
Adjunct Faculty, Psychology
klynch@berkshirecc.edu
F202
413-236-4699
M.S., Nova Southeastern University; B.S., Syracuse University