Menu

Kathleen Lynch

Lynch, Kathleen
Adjunct Instructor, Psychology
klynch@berkshirecc.edu
F202
(413) 236-4699
M.S., Nova Southeastern University; B.S., Syracuse University